PENB při prodeji ve vazbě na občanský zákonník 22.01.2014 01:00

K jednání o uzavření smlouvy neoddělitelně patří zjišťování údajů o skutečnostech podstatných pro konečné rozhodnutí o tom, jestli spolu strany smlouvu uzavřou či nikoli. Ust. § 1728 NOZ proto stanoví povinnost stran sdělit si v průběhu procesu uzavírání smlouvy veškeré skutkové i právní okolnosti, které jim jsou nebo musí být známy, tak aby se obě mohly přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu.

Případné porušení informační povinnosti může být dalším důvodem vedoucím ke vzniku předsmluvní odpovědnosti, s nímž NOZ spojuje nárok na náhradu škody. Pokud jedna ze stran ví, že její smluvní partner uzavřením smlouvy sleduje určitý cíl (prodej nemovitosti), ale přesto mu zamlčí určité údaje (například, že je objekt v kategorii G), o nichž ví nebo musí ze zákona vědět, že by jej od založení závazku odradily, nejedná poctivě.

Vznikne-li v důsledku toho druhé straně škoda, je povinen k její náhradě (§ 1728 odst. 2, § 2910).

Jinými slovy prodávající má povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti (zákon 318/2012 Sb.) Běžnou praxí v současné době je skutečnost, že prodávající se s kupujícím ústně dohodne, že PENB nevyžaduje. Kupující však může až po dobu 5ti let zpětně po prodávajícím vymáhat náhradu škody např. za vyšší spotřebu energie neý předpokládal a odvolá se, že měl dostat PENB z kterého by tuto skutečnost vyčetl a nemovitost by z těchto důvodů nekoupil.


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů