První zkušenosti z kontrol SEI 02.12.2015 22:34

  1. Průkaz energetické náročnosti budovy RODINNÝ DŮM XY, vypracovaný dne XY. XY. 2015 panem XY, energetickým specialistou s oprávnění MPO č. XY (dále jen "průkaz") - barevný originál s vlastnoručními podpisy energetického specialisty nebo jeho ověřená kopie - papírovou formou nebo datovou schránkou.
  2. Kopie výpočtů součinitelů prostupu tepla obálkových konstrukcí v průkazu dle ČSN 73 0540-4/2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody nebo kopie protokolů použitého výpočtového programu pro výpočet těchto součinitelů – papírovou, digitální formou nebo datovou schránkou.
  3. Kopie souhrnu všech vstupních údajů použitých při zpracování průkazu při výpočtu dle vyhlášky č. 78/20013 Sb., o energetické náročnosti budov, nebo kopie protokolu použitého výpočtového programu pro výpočet průkazu - papírovou, digitální formou nebo datovou schránkou.
  4. Kopie veškeré fotodokumentace zhotovené během místního šetření při zpracování průkazu - papírovou, digitální formou nebo datovou schránkou.
  5. Kopie všech dalších náčrtků, ručních výpočtů, poznámek apod. použitých při zpracování průkazu - papírovou, digitální formou nebo datovou schránkou.
  6. Kopie všech podkladů poskytnutých zpracovateli objednatelem průkazu - papírovou, digitální formou nebo datovou schránkou.


Softwary ES, výpočetní pomůcky AES, dokumenty

Legislativa energetických dokumentů